Chào mừng bạn đến với website THCS Thanh Đa
Thứ tư, 14/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 951

Công khai các kế hoạch

File thứ 1: 41_-_qd_ban_dsvh_1410202022.pdf
File thứ 2: 41_-_quy_che_dsvh_1410202022.pdf
File thứ 3: 41_-_quy_uoc_dsvh_1410202022.pdf
File thứ 4: 41_-_td_-_kh_doi_song_vh_1410202022.pdf
File thứ 5: 42_-_qd_ban_nsvmdt_1410202022.pdf
File thứ 6: 42_-_td_-_kh_thuc_hien_nep_song_van_minh_do_thi_1410202022.pdf
File thứ 7: 43_-_qd_ban_phong_chong_ma_tuy_1410202022.pdf
File thứ 8: 43_-_td_-_kh_phong_chong_ma_tuy_1410202022.pdf
File thứ 9: 44_-_qd_ban_phong_chong_thuoc_la_1410202022.pdf
File thứ 10: 44_-_td_-_kh_phong_chong_thuoc_la_1410202022.pdf
File thứ 11: 45_-_qd_ban_phong_chong_dich_benh_1410202022.pdf
File thứ 12: 45_-_td_-_kh_phong_chong_dich_benh_1410202022.pdf
File thứ 13: 46_-_pa_phong_chong_ngo_doc_thuc_pham_1410202022.pdf
File thứ 14: 46_-_qd_ban_phong_chong_ngo_doc_thuc_pham_1410202022.pdf
File thứ 15: 46_-_td_-_kh_phong_chong_ngo_doc_thuc_pham_1410202022.pdf
File thứ 16: 47_-_phieu_danh_gia_ve_sinh_sach_san_truong_1410202022.pdf
File thứ 17: 47_-_qd_ban_chi_dao_ve_sinh_moi_truong_1410202022.pdf
File thứ 18: 47_-_td_-_kh_ve_sinh_moi_truong_1410202022.pdf
File thứ 19: 48_-_bang_diem_thtt-hstc_1410202022.pdf
File thứ 20: 48_-_qd_ban_chi_dao_thtt-hstc_1410202022.pdf
File thứ 21: 48_-_td_-_kh_xay_dung_truong_hoc_tt_-_hs_tc_1410202022.pdf
File thứ 22: 49_-_bang_diem_don_vi_dat_chuan_van_hoa_2020_2_1410202022.pdf
File thứ 23: 50_-_bang_diem_antt_theo_tt23_1410202022.pdf
File thứ 24: 50_-_td_-_kh_dam_bao_antt_1410202022.pdf
File thứ 25: 51_-_bang_diem_attt_1410202022.pdf
File thứ 26: 51_-_phuong_an_attn_1410202022.pdf
File thứ 27: 51_-_qd_ban_chi_dao_phong_chong_tntt_1410202022.pdf
File thứ 28: 51_-_td_-_kh_phong_chong_tntt_1410202022.pdf
File thứ 29: 52_-_phuong_an_atgt_1410202022.pdf
File thứ 30: 52_-_qd_ban_chi_dao_atgt_1410202022.pdf
File thứ 31: 52_-_td_-_kh_atgt_1410202022.pdf
File thứ 32: 53_-_ds_doi_pccc_1410202022.pdf
File thứ 33: 53_-_ds_truc_pccc_hang_ngay_1410202022.pdf
File thứ 34: 53_-_noi_quy_pccc_1410202022.pdf
File thứ 35: 53_-_qd_ban_chi_dao_pccc_1410202022.pdf
File thứ 36: 53_-_td_-_kh_pccc_1410202022.pdf

164