Chào mừng bạn đến với website THCS Thanh Đa
Thứ ba, 11/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 1127

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2018-2019 (mẫu 9)

Biểu mẫu 09

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS THANH ĐA

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở

năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điu kiện tuyển sinh

100% HS trong độ tuổi, hoàn thành chương trình Tiểu học ra lớp.

100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 6.

100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 7.

100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 8.

 

 

 

 

 

II

 

 

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

-Thc hiện chương trình học 37 tuần

- Dy tự chọn

-Dy học theo chun kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT

- Dy đủ số tiết của c môn Nhạc, Mĩ thuật

-Thc hiện chương trình học 37 tuần

- Dy tự chọn

-Dy học theo chun kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT

-Dy đủ số tiết của các môn Nhạc, Mĩ thuật

-Thc hiện chương trình học 37 tuần

- Dy tự chọn

-Dy học theo chun kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT

-Dy đủ số tiết của các môn Nhạc, Mĩ thuật

-Thc hiện chương trình học 37 tuần

- Dy tự chọn

-Dy học theo chun kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT

-Dy đủ số tiết của c môn Nhạc, Mĩ thuật

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Nhà trưng phối hợp cht chẽ với Gia đình và hội làm tốt công tác giáo dc trong và ngoài nhà trưng

- Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, nội qui về sử dụng phòng hc bộ môn.

- Nhà trưng phối hợp cht chẽ với Gia đình và Xã hội làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường

- HS thực hiện tốt nội qui nhà trường, nội qui sử dụng phòng học bộ môn

- Nhà trưng phối hợp cht chẽ với Gia đình và Xã hội làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường

- Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trưng, nội qui sử dụng phòng học bộ môn

- Nhà trưng phối hợp cht chẽ với Gia đình và Xã hội làm tốt công tác giáo dc trong và ngoài nhà trưng

- Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, nội qui sử dụng phòng học bộ môn.

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- HĐNGLL

-Tích hợp nội dung giáo dc bo vệ

môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kim và hiu qu; bảo tồn thiên nhiên và đa dng sinh học trong một số môn học: GDCD, n học, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lch sử, HĐNGLL.

- HĐNGLL

-Tích hợp nội dung giáo dc bo vệ

môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kim và hiu qu; bảo tồn thiên nhiên và đa dng sinh học trong một số môn học: GDCD, n học, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lch sử, HĐNGLL.

- HĐNGLL

-Tích hợp nội dung giáo dc bo vệ

môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kim và hiu qu; bảo tồn thiên nhiên và đa dng sinh học trong một số môn học: GDCD, n học, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lch sử, HĐNGLL.

- HĐNGLL

-Tích hợp nội dung giáo dc bo vệ

môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kim và hiu qu; bảo tồn thiên nhiên và đa dng sinh học trong một số môn học: GDCD, n học, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lch sử, HĐNGLL.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

* Hạnh kiểm:

Tốt: 69.71 %

Khá: 28.85 %

* Học tập:

Giỏi: 19.23%; Khá: 33.65% TB: 33.17%; Yếu: 11.54 %

* Sức khỏe: Tốt: 75% Khá: 25%

* Hạnh kiểm:

Tốt: 81.46%

Khá: 17.56%

* Học tập:

Giỏi: 30.73%; Khá: 36.59% TB: 28.29%; Yếu: 4.39 %

* Sức khỏe: Tốt: 75 % Khá: 25%

* Hạnh kiểm:

Tốt: 83.41 %

Khá: 15.72%

* Học tập:

Giỏi: 23.58%; Khá: 37.55% TB: 32.31%; Yếu:5.68 %

* Sức khỏe: Tốt: 80 % Khá: 20 %

* Hạnh kiểm:

Tốt: 96.34 %

Khá: 3.66%

* Học tập:

Giỏi: 35.37%; Khá: 34.15% TB: 30.49%;

* Sức khỏe: Tốt: 80% Khá: 15%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

 

95% HS tiếp tục học lớp 7

 

 

97% tiếp tục học tập lớp 8

 

 

95% HS tiếp tục học tập lớp 9

100% HS TN/THCS, trong đó 70% học các trưng công lp, số còn lại học tại các trưng Dân lập và TTGDTX.

 

                                                                             Bình Thạnh, ngày 29 tháng 5 năm 2019.

                                                                                                             Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                            (Ký tên và đóng dấu)

Tác giả: Q Vu

164